Är L80 en lag eller inte?

Det finns många som hävdar att man inte bryter mot lagen om man inte följer L80, "eftersom L80 inte är en lag utan en föreskrift".

Men nu är det så här:

Djurskyddslag (1988:534) säger

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.
Lag (2006:809).

Jordbruksdepartementet är en del av regeringen.
http://www.regeringen.se/sb/d/1473

Jordbruksdepartementet har utfärdat Djurskyddsförordning (1988:539)

Där kan man läsa följande:

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

och

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de
beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.
Förordning (2007:484).

L80 i sin tur är en föreskrift utfärdad av Statens jordbruksverk.

Det innebär att om man inte följer L80 så bryter man mot djurskyddslagen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License